Et unikt tilbud er lukningstruet

28.09.2017
  • ""
Af Jesper Christensen, Socialborgmester, København

Da satspuljepartierne sidste år valgte at fratage Københavns Kommune sit særtilskud, gav det kommunen store økonomiske udfordringer. Heldigvis lykkedes det med budgetaftalen for 2018 at finde penge til mange af de tilbud, som særtilskuddet havde finansieret. Men ikke til Clean House.

Clean House er et særligt tilbud, hvor fængslede, der har været stofmisbrugere, kan afsone de sidste måneder af deres fængselsstraf. I forløbet på Clean House er der fokus på sammenhængen mellem misbrug og kriminalitet, og de indsatte deltager i et særligt tilrettelagt undervisningsprogram. Det har givet rigtig gode resultater med at bryde den onde cirkel af stoffer, kriminalitet og fængsel.

Jeg har i går sendt et brev til satspuljeordførerne, hvor jeg opfordrer dem til at finde en løsning for finansieringen af Clean House. Her gør jeg ordførerne opmærksomme på, at Clean House er en speciel konstruktion, der kombinerer Kriminalforsorgens tilbud med tilbud efter serviceloven, og som rummer indsatte fra mange andre kommuner end København. Af den årsag bør det være satspuljemidler og ikke Københavns Kommunes pengekasse, der finansierer Clean House.

Clean House hjælper en målgruppe, der ellers er kendetegnet ved kontinuerlige tilbagefald, og som derfor kan koste samfundet dyrt. Jeg håber, at satspuljeordførerne er opmærksomme på det, og i de kommende satspuljeforhandlinger vil se på, hvordan Clean House kan reddes.